Bachelor of Medicine and Surgery (MBBS)

PROGRAM DETAILS

Programme Code: UQ6721001
Medium of instructions: English and Arabic
Duration of Studies:
- Full Time: 6 years

<p style="text-align:justify"><strong>Introduction</strong></p><p style="text-align:justify">The Faculty of Medicine and Health Sciences conducts a six-year undergraduate educational programme leading to the degree of &lsquo;Bachelor of Medicine and Surgery&rsquo;, MBBS (USIM) to its successful candidates. Basically, the program is divided into two equal phases, namely, pre-clinical and clinical phases with Islamic input integrated throughout the six-year program. The courses are designed to help students develop the requisite knowledge base and rationale they will need for clinical patient care.</p><p style="text-align:justify"><strong>Duration</strong></p><p style="text-align:justify">The Medical Program of the faculty spans over a period of 6 years. The majority of the students will be from Pusat Tamhidi USIM, which conducts a one-year Medical Matriculation program. The academic session in each year is divided into two semesters. There are 15 weeks of academic session in each semester in year 1 and year 2 and 16 weeks per semester in year 3.The duration of each semester in the clinical phase (year 4,5 and 6) depends on the duration of the postings.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas julai diambil kira;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>STPM</strong><br />Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Band 1.0 dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET)</strong> untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat<strong> <strong>kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira</strong>;</strong></p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MATRIKULASI</strong><br /><strong>Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UA</strong> dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.00;</strong>;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p><strong>(1) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 3.50</strong> dan ke atas pada peringkat <strong>Matrikulasi/ Asasi</strong></p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred B (NGMP 3.00)</strong> pada peringkat <strong>Matrikulasi/ Asasi</strong> dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Biology;</li><li>Chemistry;</li><li>Pyhsics/ Mathematics (M)/ Mathematics (T)</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred B </strong>pada peringkat<strong> SPM </strong>dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Biologi</li><li>Kimia</li><li>Fizik</li><li>Matematik atau Matematik Tambahan</li><li>Bahasa Inggeris</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C</strong> pada peringkat <strong>SPM</strong> dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(5) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred B</strong> pada peringkat <strong>SPM</strong> dalam <strong>MANA-MANA DUA (2)</strong> matapelajaran berikut:</p><ul><li>Pendidikan Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syari’ah Islamiah/ Tasawwur Islam/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(6) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Band 3.0</strong> dalam Malaysian Universiti English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 Tahun 2021 atau <strong>Band 3</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(7) </strong>Lulus tapisan<strong> temuduga</strong></p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(8) </strong>Semua pemohon hendaklah mengisytiharkan jika mereka telah didapati:</p><ul><li>bersalah dalam kesalahan jenayah;</li><li>mempunyai penyakit fizikal atau penyakit jiwa yang serius; dan/atau</li><li>penyakit berjangkit yang serius yang mungkin memberi impak terhadap amalan perubatan mereka akan datang</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(9) </strong>Seseorang yang mempunyai salah satu daripada yang berikut tidak layak mengikuti program perubatan:</p><ul><li>didapati bersalah dalam kesalahan melibatkan tubuh manusia;</li><li>tidak amanah sama ada serius atau baharu, contohnya menipu semasa peperiksaan, pemalsuan dokumen, plagiarisme;</li><li>penyakit fizikal atau mental yang serius;</li><li>penyakit berjangkit yang serius</li></ul><p> </p><p>Kegagalan mengisytiharkan maklumat yang mempunyai pengaruh terhadap kesesuaian pelajar dalam amalan perubatan mungkin menyebabkan mereka diberhentikan dari meneruskan pengajian. Kejujuran, integriti dan kesihatan yang baik adalah ciri yang penting bagi seorang doktor dan pelajar perubatan.</p>
<p><strong>(1) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya<strong> PNGK 3.50 </strong>dan ke atas pada peringkat <strong>STPM</strong></p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred B (NGMP 3.00)</strong> pada peringkat <strong>STPM</strong> dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Biology;</li><li>Chemistry;</li><li>Pyhsics/ Mathematics (M)/ Mathematics (T)</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred B </strong>pada peringkat<strong> SPM </strong>dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Biologi</li><li>Kimia</li><li>Fizik</li><li>Matematik atau Matematik Tambahan</li><li>Bahasa Inggeris</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C</strong> pada peringkat <strong>SPM</strong> dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(5) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred B</strong> pada peringkat <strong>SPM</strong> dalam <strong>MANA-MANA DUA (2)</strong> matapelajaran berikut:</p><ul><li>Pendidikan Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syari’ah Islamiah/ Tasawwur Islam/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(6) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Band 3.0</strong> dalam Malaysian Universiti English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 Tahun 2021 atau <strong>Band 3</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(7) </strong>Lulus tapisan<strong> temuduga</strong></p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(8) </strong>Semua pemohon hendaklah mengisytiharkan jika mereka telah didapati:</p><ul><li>bersalah dalam kesalahan jenayah;</li><li>mempunyai penyakit fizikal atau penyakit jiwa yang serius; dan/atau</li><li>penyakit berjangkit yang serius yang mungkin memberi impak terhadap amalan perubatan mereka akan datang</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(9) </strong>Seseorang yang mempunyai salah satu daripada yang berikut tidak layak mengikuti program perubatan:</p><ul><li>didapati bersalah dalam kesalahan melibatkan tubuh manusia;</li><li>tidak amanah sama ada serius atau baharu, contohnya menipu semasa peperiksaan, pemalsuan dokumen, plagiarisme;</li><li>penyakit fizikal atau mental yang serius;</li><li>penyakit berjangkit yang serius</li></ul><p> </p><p>Kegagalan mengisytiharkan maklumat yang mempunyai pengaruh terhadap kesesuaian pelajar dalam amalan perubatan mungkin menyebabkan mereka diberhentikan dari meneruskan pengajian. Kejujuran, integriti dan kesihatan yang baik adalah ciri yang penting bagi seorang doktor dan pelajar perubatan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>(1)</strong> Lulus program Tamhidi Perubatan,Pergigian dan Sains dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 3.50</strong> dan ke atas;</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 3.00</strong> pada peringkat Tamhidi dalam setiap mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Biologi;</li><li style="text-align:justify">Kimia;</li><li style="text-align:justify">Fizik atau Matematik.</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred B</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Biologi;</li><li style="text-align:justify">Kimia;</li><li style="text-align:justify">Fizik;</li><li style="text-align:justify">Matematik atau Matematik Tambahan;</li><li style="text-align:justify">Mana-mana <strong>SATU (1)</strong> mata pelajaran lain.</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(4)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 3 (Band 3)</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET);</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(5)</strong> Lulus tapisan temuduga;</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(6) </strong>Semua pemohon hendaklah mengisytiharkan jika mereka telah didapati:</p><ul><li style="text-align:justify">bersalah dalam kesalahan jenayah;</li><li style="text-align:justify">mempunyai penyakit fizikal atau penyakit jiwa yang serius; dan/atau</li><li style="text-align:justify">penyakit berjangkit yang serius yang mungkin memberi impak terhadap amalan perubatan mereka akan datang.</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(7)</strong> Seseorang yang mempunyai salah satu daripada yang berikut tidak layak mengikuti program perubatan:</p><ul><li style="text-align:justify">didapati bersalah dalam kesalahan melibatkan tubuh manusia;</li><li style="text-align:justify">tidak amanah sama ada serius atau baharu, contohnya menipu semasa peperiksaan, pemalsuan dokumen, plagiarisme;</li><li style="text-align:justify">penyakit fizikal atau mental yang serius;</li><li style="text-align:justify">penyakit berjangkit yang serius.</li></ul><p style="text-align:justify">Kegagalan mengisytiharkan maklumat yang mempunyai pengaruh terhadap kesesuaian pelajar dalam amalan perubatan mungkin menyebabkan pemberhentian meneruskan pengajian oleh sebab kejujuran, integriti dan kesihatan yang baik adalah ciri yang penting bagi seorang doktor dan pelajar perubatan.</p>
<p><strong>Struktur Yuran bagi Program Sarjana Muda&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Semester Pertama Sahaja</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pendaftaran</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,110.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kolej Kediaman</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 810.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kemudahan</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 302.50</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Aktiviti Pelajar</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pengajian</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,300.00</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:center">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Bayaran Berulang Setiap Semester</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kolej Kediaman</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 810.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kemudahan</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 302.50</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Aktiviti Pelajar</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pengajian</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,300.00</p></td></tr></tbody></table><p><sup>*</sup> Sekiranya menginap di Kolej Kediaman yang disediakan</p><blockquote><p><em>Catatan: Yuran adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa</em></p></blockquote>
<p>Permohonan adalah terbuka kepada:</p><ul><li><strong>Kategori STPM</strong></li><li><strong>Kategori Matrikulasi / Asasi</strong></li><li><strong>Kategori STAM</strong></li><li><strong>Kategori Diploma UA / Politeknik</strong></li><li><strong>Kelayakan Setaraf</strong><ul><li><strong>A Level</strong></li><li><strong>Inter. Baccalaurate Diploma (IBD)</strong></li><li><strong>STPM (Bukan Tahun Semasa)</strong></li><li><strong>Matikulasi KPM / Asasi (Bukan Tahun Semasa)</strong></li><li><strong>STAM (Bukan Tahun Semasa)</strong></li></ul></li></ul><p>Secara atas talian di laman:&nbsp;<a href="https://online.mohe.gov.my/UPUOnline/login">UPUOnline - Sistem Permohonan Kemasukan Pelajar (mohe.gov.my)</a></p><p>&nbsp;</p><p>Permohonan UPUOnline bagi kemasukan<strong>&nbsp;Sesi Akademik 2023/2024:</strong>&nbsp;<strong>7&nbsp;Februari&nbsp; sehingga 28 Mac 2023</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Sebarang pertanyaan lanjut berhubung permohonan kemasukan boleh berhubung secara langsung melalui e-mel <strong>ug@usim.edu.my</strong> atau telefon <strong>+606 798 8328&nbsp;/&nbsp;+606 798&nbsp;8331</strong></p>
<ol><li style="text-align:justify">Senior High School / Senior Secondary School / other equivalent pre-university examinations from government schools (with the period of at least 11 to 12 years of study from primary to higher secondary); <strong>OR</strong></li><li style="text-align:justify">General Certificates of Education (GCE) &lsquo;A&rsquo; Level / Diploma in related fields or other equivalent pre-university examinations; <strong>OR</strong></li><li style="text-align:justify">Any other certificate that is recognized by the senate of the university as equivalent to the above; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Specific entry requirements based on programmes; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Credit in one (1) Islamic Studies subject at O Level / A Level / equivalent; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Fulfilled English Language Proficiency Requirement; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Fulfilled Arabic Language Proficiency Requirement.</li></ol>
<ol><li style="text-align:justify">&nbsp; Possess any one of the qualifications as listed in <strong>Table A</strong></li><li style="text-align:justify">&nbsp; Passes the interview; and</li><li style="text-align:justify">&nbsp; Must obtain&nbsp;at least <strong>BAND 4.0 (MUET) / IELTS 5.5, TOEFL iBT 46 / equivalent</strong></li></ol><p style="margin-left:40px; text-align:justify"><strong>NOTES: </strong></p><ol><li style="text-align:justify">All applicants shall declare if they have:<ul><li style="text-align:justify">Been found guilty of any criminal offence(s);</li><li style="text-align:justify">Serious physical or mental illness; and/or</li><li style="text-align:justify">Serious communicable disease(s) which may impact upon their future practice.</li></ul></li><li style="text-align:justify">A person with any of the following would be disqualified from entry into a medical programme:<ul><li style="text-align:justify">Found guilty of offence(s) affecting the human body;</li><li style="text-align:justify">Recent and serious dishonesty e.g. cheating at examinations, falsification of documents, plagiarism;</li><li style="text-align:justify">Serious physical or mental illness; and/or</li><li style="text-align:justify">Serious communicable disease(s).</li></ul></li><li style="text-align:justify">Any failure to declare information that has a material influence on a student&rsquo;s fitness to practice may lead to the termination of their medical course, as honesty, integrity and good health are essential attributes of a doctor and by extension, the medical student.</li></ol>
<p><strong>Table A: Minimum qualification for entry into medical programme.</strong><br /><span style="font-size:12px">*Subject to minimum entry requirements by Malaysian Medical Council&nbsp;</span></p><table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:550px"><thead><tr><th scope="col" style="text-align:center">EXAMINATIONS</th><th scope="col" style="text-align:center">REQUIREMENTS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)</td><td><p style="text-align:justify">Grades BBB, ABC, AAC or CGPA 3.00 (out of 4.00) in 3 subjects i.e.</p><ul><li style="text-align:justify">Biology; and</li><li style="text-align:justify">Chemistry; and</li><li style="text-align:justify">Physics or Mathematics</li></ul></td></tr><tr><td>General Certificate of Education Advanced (&ldquo;A&rdquo;) level</td><td><p style="text-align:justify">Grades BBB, ABC, AAC in 3 subjects i.e.</p><ul><li style="text-align:justify">Biology; and</li><li style="text-align:justify">Chemistry; and</li><li style="text-align:justify">Physics or Mathematics</li></ul></td></tr><tr><td><p>Matriculation; or</p><p>Foundation in Science; or</p><p>Pre-Medical Course</p></td><td><p style="text-align:justify">CGPA 3.00 (out of 4.00) in 3 subjects i.e.</p><ul><li style="text-align:justify">Biology; and</li><li style="text-align:justify">Chemistry; and</li><li style="text-align:justify">Physics or Mathematics</li></ul><p>Minimum grade for each subject is C (GP 2.0)</p><p style="text-align:center">and</p><p style="text-align:justify">Provided the programme is not less than 1 year and completed in the same institution</p><p style="text-align:center">and</p><p style="text-align:justify">5 Bs each in</p><ul><li style="text-align:justify">Biology and</li><li style="text-align:justify">Chemistry and</li><li style="text-align:justify">Physics and</li><li style="text-align:justify">Mathematics or Additional Mathematics; and</li><li style="text-align:justify">another subject</li></ul><p style="text-align:justify">In Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ O-level or its equivalent</p></td></tr><tr><td><p>Monash University Foundation Pre-University Program (MUFY); or</p><p>University of New South Wales (UNSW) Foundation; or</p><p>Western Australia Curriculum Council; or</p><p>HSC Sydney Australia; or</p><p>Trinity College Foundation Studies; or</p><p>Australian Universities Foundation Programmes; or</p><p>South Australian Mactriculation (SAM); or</p><p>Victorian Certificate of Education, Australia Year 12;&nbsp;or</p><p>Australian matriculation (Ausmat)</p></td><td><p style="text-align:justify">Aggregate or average of B in any 3 subjects i.e.</p><ul><li style="text-align:justify">Biology; and</li><li style="text-align:justify">Chemistry; and</li><li style="text-align:justify">Physics or Mathematics</li></ul><p style="text-align:center">or</p><p style="text-align:justify">80% ATAR provided the subjects include</p><ul><li style="text-align:justify">Biology; and</li><li style="text-align:justify">Chemistry; and</li><li style="text-align:justify">Physics or Mathematics</li></ul></td></tr><tr><td><p>National Certificate of Educational Achievement (NCEA) Level 3: or</p><p>New Zealand Bursary</p></td><td><p style="text-align:justify">Average of 80% in any 3 subjects i.e.</p><ul><li style="text-align:justify">Biology; and</li><li style="text-align:justify">Chemistry; and</li><li style="text-align:justify">Physics or Mathematics</li></ul></td></tr><tr><td><p>Canadian Pre-University (CPU); or</p><p>Canadian International Matriculation Program (CIMP/ Canadian Grade 12/13; or</p><p>Ontario Secondary School Diploma Grade</p></td><td><p style="text-align:justify">Average of 80% in any 3 subjects i.e.</p><ul><li style="text-align:justify">Biology; and</li><li style="text-align:justify">Chemistry; and</li><li style="text-align:justify">Physics or Mathematics</li></ul></td></tr><tr><td>Indian Pre-university</td><td><p>Obtain Eligibility Certificate from National Medical Commission India, Pass the NEET* Exam;</p><p style="text-align:center">and</p><p style="text-align:justify">Average of 70% in any 3 subjects i.e.</p><ul><li style="text-align:justify">Biology; and</li><li style="text-align:justify">Chemistry; and</li><li style="text-align:justify">Physics or Mathematics</li></ul><p style="text-align:justify">*<em>NEET &ndash; National Eligibility cum Entrance Test</em></p><p>**The NEET is required for Indian Citizen who wish to work in India</p><p style="text-align:justify">***Those who do not intend to work as a medical practitioner in India must provide a signed letter of undertaking witnessed by a Lawyer or Commissioner of Oath. This letter of undertaking must clearly state that they will not seek registration with the National Medical Commission of India.</p></td></tr><tr><td>Diploma International Baccalaureate (IB) Programme (DP)</td><td><p style="text-align:justify">Minimum overall score 33 points, 2 science subjects (Biology and Chemistry) at Higher Level (HL) and Mathematics at HL</p><p style="text-align:center">and</p><p style="text-align:justify">Attained a minimum score of 5 each in</p><ul><li style="text-align:justify">Biology; and</li><li style="text-align:justify">Chemistry; and</li><li style="text-align:justify">Physics or Mathematics</li></ul><p>*<strong>This requirement is effective starting from January 2024</strong></p></td></tr><tr><td>Diploma in Health Sciences&nbsp;or equivalent</td><td><p style="text-align:justify">CGPA 3.50 (out of 4.00)</p><p style="text-align:center">and</p><p style="text-align:justify">Provided the programme is not less than 5 semesters or 2&frac12; years and completed in the same institution</p><p style="text-align:center">and</p><p>at SPM/O- Level or its equivalent:</p><p>Minimum 2 Bs in any 2 subjects</p><ul><li style="text-align:justify">Biology; and/or</li><li style="text-align:justify">Chemistry; and/or</li><li style="text-align:justify">Physics</li></ul><p style="text-align:center">and</p><p style="text-align:justify">Credit in 3 subjects</p><ul><li style="text-align:justify">English; and</li><li style="text-align:justify">Mathematics or Additional Mathematics; and</li><li style="text-align:justify">another subject</li></ul></td></tr><tr><td>Degree in Health or Pure or Applied Sciences</td><td><p style="text-align:justify">CGPA 3.00 (out of 4.00)</p><p style="text-align:justify">for entry to 5-year medical programme</p></td></tr><tr><td>Degree in Health or Pure or Applied Sciences</td><td><p style="text-align:justify">CGPA 3.30 (out of 4.00)</p><p style="text-align:justify">for entry to 4-year medical programme</p></td></tr><tr><td>Degree in the Arts or Humanities</td><td><p style="text-align:justify">CGPA 3.50 (out of 4.00)</p><p style="text-align:justify">for entry to 5-year medical programme</p></td></tr><tr><td>Degree in the Arts or Humanities</td><td><p style="text-align:justify">CGPA 3.75 (out of 4.00)</p><p style="text-align:justify">for entry to 4-year medical programme</p></td></tr><tr><td>Pusat Tamhidi USIM</td><td><p style="text-align:justify">Pass Tamhidi USIM with CGPA 3.50 (out of 4.00);</p><p style="text-align:center">and</p><p style="text-align:justify">Attained CGPA 3.00 (out of 4.00) each in:</p><ul><li style="text-align:justify">Biology; and</li><li style="text-align:justify">Chemistry; and</li><li style="text-align:justify">Physics or Mathematics</li></ul></td></tr></tbody></table>
<ol><li style="text-align:justify">Applicants shall show evidence of proficiency in <strong><u>ENGLISH LANGUAGE*</u></strong> based on the following criteria:<ul><li style="text-align:justify">minimum score in Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 437 (PBT) / equivalent; or</li><li style="text-align:justify">Band 4 in International English Language Testing System (IELTS); or</li><li style="text-align:justify">Band 3&nbsp;in Malaysian University English Test (MUET); or</li><li style="text-align:justify">Common European Framework of Reference (CEFR) equivalence; or</li><li style="text-align:justify">successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in English; or</li><li style="text-align:justify">native speakers of English.<blockquote><p style="text-align:justify">*Higher score is required in certain programme. Please refer to specific entry requirement for each programme.</p></blockquote></li></ul></li><li style="text-align:justify">Applicants shall show evidence of proficiency in <strong>ARABIC LANGUAGE</strong> based on the following criteria:<ul><li style="text-align:justify">Credit in Arabic Language at O-Level/equivalent or A-Level/equivalent</li><li style="text-align:justify">successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in Arabic; or</li><li style="text-align:justify">native speaker of Arabic; or</li><li style="text-align:justify">pass University Arabic Placement Test (UAPT) conducted by the University</li></ul></li></ol>
<p><strong>Fee Structure for Bachelor&#39;s Programme Academic Session 2021/2022</strong></p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>First Semester Only</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Registration Fee</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,100.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Residential College Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Facility&nbsp;Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Student Activity Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Tuition Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 33,000.00</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:center">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Recurring Pay Every Semester</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Residential College Fees<sup>*</sup></p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Facility&nbsp;Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Student Activity Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Tuition Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 33,000.00</p></td></tr></tbody></table><p><sup>*</sup> If staying at the Residential College</p><blockquote><p><em>Note: The fees that stated are subject to change from time to time without prior notice by the University</em></p></blockquote>
<p>International student at Universiti Sains Islam Malaysia (the University) are required to abide by the following health examination requirement:</p><ol><li>International student is strongly advised to ensure that he/she is free from the following diseases* prior to arrival in Malaysia and throughout his/her studies:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuberculosis<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hepatitis B and Hepatitis C<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sexually Transmitted Diseases<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urine Positive for Drugs<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Typhoid<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Malaria<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Japanese Enchapilitis<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avian Flu<br />&nbsp;</li><li>International student is required to complete health examination** at Student Health Clinic at Student Affairs Division Building before being allowed to register and to apply for any immigration document at his/her own cost.</li><li>The University will not process any application for any immigration document if the international student was found to be infected with any disease mentioned in paragraph 1 after the health examination and he/she shall be directed to leave the country as soon as possible at his/her own cost.</li><li>If the international student failed to leave the country, the University reserves the right to surrender him/her to the Malaysian Immigration Department for deportation.</li></ol><p style="margin-left:40px">For further detail on health examination, kindly contact +606 7986121 (8.00 am - 5.00 pm local time, Monday - Friday)</p><p style="margin-left:40px">&nbsp;</p><p style="margin-left:40px">*Based on the Malaysian Immigration Department Circular No. 39<br />**Health examination result for the diseases will be ready after seven (7) working days and the cost shall not exceed RM300.00</p><p>&nbsp;</p>
<p>Kindly visit <strong><a href="https://eug.usim.edu.my" target="_blank">eUG (USIM Undergraduates online application : https://eug.usim.edu.my/)</a></strong>&nbsp;to apply for Undergraduate programmes.</p><p><br /><strong>For any enquiries regarding International admission, please contact :</strong><br />Mrs. Mazlina Mohamed Tamjid&nbsp;(<a href="tel:06-7988137">+606-798 8331</a>) /&nbsp;Mrs. Nurhassikin Maulat Mahmud (<a href="tel:06-7988137">+6</a><a href="tel:06-7978621">06-798&nbsp;8328</a>) or email to ug@usim.edu.my</p><p>&nbsp;</p><p>For information related to&nbsp;<strong>visa and student pass</strong>, please refer&nbsp;<a href="https://alamiyyah.usim.edu.my">USIM &#39;Alamiyyah (International Office)</a><strong>&nbsp;</strong>at&nbsp;<a href="mailto:visa@usim.edu.my?subject=Visa%20%26%20Student%20Pass%20for%20New%20Student%20Applicant">visa@usim.edu.my</a></p>

Contact Us

<p><strong>Centre for Academic Management</strong><br />Division of Undergraduate Studies<br />Chancellory Building<br />Universiti Sains Islam Malaysia<br />Bandar Baru Nilai, 71800,&nbsp; Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA<br /><br />Phone: +606 798 8331 / +606 798 8328<br />Email: ug@usim.edu.my / study@usim.edu.my</p>

Related Information

<ul><li><a href="http://www.usim.edu.my/newusim/campus-life/facilities/teaching-and-learning/">Campus Facilities</a></li><li><a href="http://www.usim.edu.my/newusim/campus-life/student-support/career-development/">Student Support</a></li><li><a href="http://alamiyyah.usim.edu.my/en/2016-05-28-03-11-36/visarequirement1" target="_blank">Visa</a></li></ul>