Bachelor of English Language with Commerce (Honours)

PROGRAM DETAILS

Programme Code: UQ6224003
Medium of instructions: English and Arabic
Duration of Studies:
- Full Time: 4 years (8 semesters)
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas julai diambil kira;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>STPM</strong><br />Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Band 1.0 dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET)</strong> untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>STAM</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2021 dan 2020.</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat<strong> <strong>kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira</strong>;</strong></p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MATRIKULASI</strong><br /><strong>Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UA</strong> dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.00;</strong>;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)</strong> dengan mendapat <strong>kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira</strong>;</p><p style="text-align: center;">dan</p><p style="text-align: justify;"><strong>Mempunyai kelulusan</strong> Diploma IPTA/ ILKA/ IPTS atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya <strong>oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);</strong></p><p style="text-align: center;">atau</p><p style="text-align: justify;"><strong>Lulus Peperiksaan</strong> STPM tahun 2020 dan sebelumnya <strong>dengan mendapat sekurang-kurangnya</strong> Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;</p><p style="text-align: center;">atau</p><p style="text-align: justify;">Matrikulasi/ Asasi tahun 2020 dan sebelumnya <strong>dengan mendapat sekurang-kurangnya</strong> PNGK 2.00;</p><p style="text-align: center;">atau</p><p style="text-align: justify;">STAM tahun 2019 dan sebelumnya <strong>dengan mendapat sekurang-kurangnya</strong> Tahap Jayyid;</p><p style="text-align: center;">atau</p><p style="text-align: justify;"><strong>Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/ GCE <em>A-Level</em>/ <em>International Baccalaureate Diploma</em>/ <em>Australian Matriculation (AUSMAT)</em> serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA;</strong></p><p style="text-align: center;">dan</p><p style="text-align: justify;">Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Band 1.0 dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021</strong> atau <strong>Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020</strong> mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki&nbsp;<strong>Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)</strong>&nbsp;dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran&nbsp;<strong>Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu</strong>&nbsp;dan lulus dalam mata pelajaran&nbsp;<strong>Sejarah mulai tahun 2013</strong>. Kepujian&nbsp;<strong>Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai&nbsp;</strong>diambil kira;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>STPM</strong><br />Lulus peperiksaan<strong>&nbsp;STPM tahun 2019 dan sebelumnya</strong>&nbsp;dengan mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am</strong>;</p><p style="text-align:center"><strong>ATAU</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MATRIKULASI</strong><br /><strong>Matrikulasi/Asasi tahun 2019 dan sebelumnya&nbsp;</strong>dengan mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>PNGK 2.00</strong>;</p><p style="text-align:center"><strong>ATAU</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>STAM</strong><br /><strong>STAM tahun 2018&nbsp;dan sebelumnya</strong>&nbsp;dengan mendapat sekurang-kurangnya<strong>&nbsp;Tahap Jayyid</strong>;</p><p style="text-align:center"><strong>ATAU</strong></p><p style="text-align:justify">Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level/ International Baccalaureate Diploma/ Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh&nbsp;<strong>Kerajaan Malaysia</strong>&nbsp;dan&nbsp;<strong>diluluskan oleh Senat UA</strong>.</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p><strong>(1)</strong>&nbsp;Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Kepujian (Gred C)&nbsp;</strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Inggeris&nbsp;</li><li><strong>Mana-mana DUA (2)</strong>&nbsp;mata pelajaran berikut:&nbsp;<ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari&#39;ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-&lsquo;Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2)</strong>&nbsp;Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Lulus Atas (Gred D)</strong>&nbsp;pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3)</strong>&nbsp;Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Lulus (Gred E)&nbsp;</strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/&nbsp;Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu&rsquo;asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah &nbsp;</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4)</strong>&nbsp;<strong>Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;Band 4.0&nbsp;</strong>dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau&nbsp;<strong>Band 4</strong>&nbsp;untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Inggeris </li><li><strong>Mana-mana DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut: <ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus Atas (Gred D)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah  </p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4)</strong> <strong>Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0 </strong>dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 4</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Inggeris </li><li><strong>Mana-mana DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut: <ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus Atas (Gred D)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0 </strong>dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 4</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1)&nbsp;</strong>Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Kepujian (Gred C)&nbsp;</strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Inggeris&nbsp;</li><li><strong>Mana-mana DUA (2)&nbsp;</strong>mata pelajaran berikut:&nbsp;<ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari&#39;ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-&lsquo;Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2)</strong>&nbsp;Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Lulus Atas (Gred D)</strong>&nbsp;pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3)</strong>&nbsp;Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Lulus (Gred E)</strong>&nbsp;pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu&rsquo;asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4)&nbsp;Mendapat sekurang-kurangnya</strong>&nbsp;<strong>Band 4.0</strong>&nbsp;dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau&nbsp;<strong>Band 4</strong>&nbsp;untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Inggeris </li><li><strong>Mana-mana DUA (2) </strong>mata pelajaran berikut: <ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus Atas (Gred D)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4)</strong> <strong>Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 4</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Inggeris </li><li><strong>Mana-mana DUA (2) </strong>mata pelajaran berikut: <ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus Atas (Gred D)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4) </strong><strong>Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 4</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Inggeris </li><li><strong>Mana-mana DUA (2) </strong>mata pelajaran berikut: <ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus Atas (Gred D)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4) </strong><strong>Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 4</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1) </strong>Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.70</strong></p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C/ 6C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Inggeris </li><li><strong>Mana-mana DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut: <ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus Atas (Gred D/ 7D)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E/ 8E) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(5)</strong><strong> Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 4</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1) </strong>Mempunyai kelulusan STPM 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya<strong> Gred C (NGMP 2.00) </strong>dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2)</strong>  Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Inggeris </li><li><strong>Mana-mana DUA (2) </strong>mata pelajaran berikut: <ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus Atas (Gred D) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(5) </strong><strong>Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 4 </strong>untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1) </strong>Mempunyai kelulusan STAM 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat <strong>Jayyid</strong></p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2) </strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Inggeris </li><li><strong>Mana-mana DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut: <ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus Atas (Gred D)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(5) Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0 </strong>dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 4</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1) </strong>Mempunyai kelulusan Matrikulasi/ Asasi 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.00</strong></p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Inggeris </li><li><strong>Mana-mana DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut: <ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus Atas (Gred D) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(5) Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 4</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(1) </strong>Lulus program Tamhidi (Syariah dan Undang-Undang/Perakaunan dan Muamalat) dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.00 dan ke atas</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(2) </strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 4 (Band 4)</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET).</p>
<p><strong>Struktur Yuran bagi Program Sarjana Muda&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Semester Pertama Sahaja</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pendaftaran</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,110.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kolej Kediaman</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 810.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kemudahan</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 302.50</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Aktiviti Pelajar</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pengajian</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 550.00</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:center">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Bayaran Berulang Setiap Semester</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kolej Kediaman</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 810.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kemudahan</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 302.50</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Aktiviti Pelajar</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pengajian</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 550.00</p></td></tr></tbody></table><p><sup>*</sup> Sekiranya menginap di Kolej Kediaman yang disediakan</p><blockquote><p><em>Catatan: Yuran adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa</em></p></blockquote>
<p>Permohonan adalah terbuka kepada:</p><ul><li><strong>Kategori STPM</strong></li><li><strong>Kategori Matrikulasi / Asasi</strong></li><li><strong>Kategori STAM</strong></li><li><strong>Kategori Diploma UA / Politeknik</strong></li><li><strong>Kelayakan Setaraf</strong><ul><li><strong>A Level</strong></li><li><strong>Inter. Baccalaurate Diploma (IBD)</strong></li><li><strong>STPM (Bukan Tahun Semasa)</strong></li><li><strong>Matikulasi KPM / Asasi (Bukan Tahun Semasa)</strong></li><li><strong>STAM (Bukan Tahun Semasa)</strong></li></ul></li></ul><p>Secara atas talian di laman:&nbsp;<a href="https://online.mohe.gov.my/UPUOnline/login">UPUOnline - Sistem Permohonan Kemasukan Pelajar (mohe.gov.my)</a></p><p>&nbsp;</p><p>Permohonan UPUOnline bagi kemasukan<strong>&nbsp;Sesi Akademik 2023/2024:</strong>&nbsp;<strong>7&nbsp;Februari&nbsp; sehingga 28 Mac 2023</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Sebarang pertanyaan lanjut berhubung permohonan kemasukan boleh berhubung secara langsung melalui e-mel <strong>ug@usim.edu.my</strong> atau telefon <strong>+606 798 8328&nbsp;/&nbsp;+606 798&nbsp;8331</strong></p>
<ol><li style="text-align:justify">Senior High School / Senior Secondary School / other equivalent pre-university examinations from government schools (with the period of at least 11 to 12 years of study from primary to higher secondary); <strong>OR</strong></li><li style="text-align:justify">General Certificates of Education (GCE) &lsquo;A&rsquo; Level / Diploma in related fields or other equivalent pre-university examinations; <strong>OR</strong></li><li style="text-align:justify">Any other certificate that is recognized by the senate of the university as equivalent to the above; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Specific entry requirements based on programmes; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Credit in one (1) Islamic Studies subject at O Level / A Level / equivalent; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Fulfilled English Language Proficiency Requirement; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Fulfilled Arabic Language Proficiency Requirement.</li></ol>
<ol><li style="text-align:justify">Obtained at least <strong>Grade C (2.00)</strong> at A-Level/equivalent in <strong>ONE (1)</strong> subjects related to the programme applied.</li><li style="text-align:justify">Must obtain&nbsp;at least &nbsp;<strong>BAND 4.0 (MUET) / IELTS 5.5, TOEFL iBT 46 / equivalent</strong></li></ol>
<ol><li style="text-align:justify">Applicants shall show evidence of proficiency in <strong><u>ENGLISH LANGUAGE*</u></strong> based on the following criteria:<ul><li style="text-align:justify">minimum score in Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 437 (PBT) / equivalent; or</li><li style="text-align:justify">Band 4 in International English Language Testing System (IELTS); or</li><li style="text-align:justify">Band 3&nbsp;in Malaysian University English Test (MUET); or</li><li style="text-align:justify">Common European Framework of Reference (CEFR) equivalence; or</li><li style="text-align:justify">successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in English; or</li><li style="text-align:justify">native speakers of English.<blockquote><p style="text-align:justify">*Higher score is required in certain programme. Please refer to specific entry requirement for each programme.</p></blockquote></li></ul></li><li style="text-align:justify">Applicants shall show evidence of proficiency in <strong>ARABIC LANGUAGE</strong> based on the following criteria:<ul><li style="text-align:justify">Credit in Arabic Language at O-Level/equivalent or A-Level/equivalent</li><li style="text-align:justify">successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in Arabic; or</li><li style="text-align:justify">native speaker of Arabic; or</li><li style="text-align:justify">pass University Arabic Placement Test (UAPT) conducted by the University</li></ul></li></ol>
<p><strong>Fee Structure for Bachelor&#39;s Programme Academic Session 2021/2022</strong></p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>First Semester Only</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Registration Fee</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,100.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Residential College Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Facility&nbsp;Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Student Activity Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Tuition Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 2,750.00</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:center">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Recurring Pay Every Semester</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Residential College Fees<sup>*</sup></p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Facility&nbsp;Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Student Activity Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Tuition Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 2,750.00</p></td></tr></tbody></table><p><sup>*</sup> If staying at the Residential College</p><blockquote><p><em>Note: The fees that stated are subject to change from time to time without prior notice by the University</em></p></blockquote>
<p>International student at Universiti Sains Islam Malaysia (the University) are required to abide by the following health examination requirement:</p><ol><li>International student is strongly advised to ensure that he/she is free from the following diseases* prior to arrival in Malaysia and throughout his/her studies:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuberculosis<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hepatitis B and Hepatitis C<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sexually Transmitted Diseases<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urine Positive for Drugs<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Typhoid<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Malaria<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Japanese Enchapilitis<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avian Flu<br />&nbsp;</li><li>International student is required to complete health examination** at Student Health Clinic at Student Affairs Division Building before being allowed to register and to apply for any immigration document at his/her own cost.</li><li>The University will not process any application for any immigration document if the international student was found to be infected with any disease mentioned in paragraph 1 after the health examination and he/she shall be directed to leave the country as soon as possible at his/her own cost.</li><li>If the international student failed to leave the country, the University reserves the right to surrender him/her to the Malaysian Immigration Department for deportation.</li></ol><p style="margin-left:40px">For further detail on health examination, kindly contact +606 7986121 (8.00 am - 5.00 pm local time, Monday - Friday)</p><p style="margin-left:40px">&nbsp;</p><p style="margin-left:40px">*Based on the Malaysian Immigration Department Circular No. 39<br />**Health examination result for the diseases will be ready after seven (7) working days and the cost shall not exceed RM300.00</p><p>&nbsp;</p>
<p>Kindly visit <strong><a href="https://eug.usim.edu.my" target="_blank">eUG (USIM Undergraduates online application : https://eug.usim.edu.my/)</a></strong>&nbsp;to apply for Undergraduate programmes.</p><p><br /><strong>For any enquiries regarding International admission, please contact :</strong><br />Mrs. Mazlina Mohamed Tamjid&nbsp;(<a href="tel:06-7988137">+606-798 8331</a>) /&nbsp;Mrs. Nurhassikin Maulat Mahmud (<a href="tel:06-7988137">+6</a><a href="tel:06-7978621">06-798&nbsp;8328</a>) or email to ug@usim.edu.my</p><p>&nbsp;</p><p>For information related to&nbsp;<strong>visa and student pass</strong>, please refer&nbsp;<a href="https://alamiyyah.usim.edu.my">USIM &#39;Alamiyyah (International Office)</a><strong>&nbsp;</strong>at&nbsp;<a href="mailto:visa@usim.edu.my?subject=Visa%20%26%20Student%20Pass%20for%20New%20Student%20Applicant">visa@usim.edu.my</a></p>

Contact Us

<p><strong>Centre for Academic Management</strong><br />Division of Undergraduate Studies<br />Chancellory Building<br />Universiti Sains Islam Malaysia<br />Bandar Baru Nilai, 71800,&nbsp; Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA<br /><br />Phone: +606 798 8331 / +606 798 8328<br />Email: ug@usim.edu.my / study@usim.edu.my</p>

Related Information

<ul><li><a href="http://www.usim.edu.my/newusim/campus-life/facilities/teaching-and-learning/">Campus Facilities</a></li><li><a href="http://www.usim.edu.my/newusim/campus-life/student-support/career-development/">Student Support</a></li><li><a href="http://alamiyyah.usim.edu.my/en/2016-05-28-03-11-36/visarequirement1" target="_blank">Visa</a></li></ul>