Bachelor of Muamalat Administrations with Honours

PROGRAM DETAILS

Programme Code: UQ6345001
Medium of instructions: English and Arabic
Duration of Studies:
- Full Time: 4 years (8 semesters)

<p><a href="https://www.usim.edu.my/newusim/wp-content/uploads/2019/09/Bachelor-of-Muamalat-Administrations-with-Honours.pdf" target="_blank">Download Programme Structure</a></p><p>The Muamalat Administration Programme in USIM has been established by harmonizing the Fiqh (Jurisprudence) with Fiqh Muasir (Contemporary Jurisprudence) knowledge. The concentration of teaching and learning process is based on the Quranic versus and evidence from other Islamic traditions related to economics.</p><p>The graduates who are produced by the programme are expected to master the theoretical aspect of knowledge and practical skills, and later to practice these elements in their daily life, at the individual and societal level.</p><p>Market demand from society and industry for muamalat administration education and graduates who have the background in muamalat discipline is very high. The public and commercial sectors in fact cannot grow very well without the support from competence Muslim professional in this area.</p><p><br /><strong>HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP/PEO)</strong></p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><p>HPP1</p></td><td><p>Mampu mensintesis dan mengamalkan integrasi ilmu naqli dan aqli, kefahaman yang mendalam terhadap konteks ilmu yang dipelajari, disamping mendapat pengalaman industri sebagaimana yang diperluaskan dalam konteks Muamalat bagi menjana perkhidmatan yang berkualiti kepada kerajaan, agensi kerajaan, dan semua industri yang berkaitan di dalam dan luar negara.</p></td></tr><tr><td><p>HPP2</p></td><td><p>Berkelayakan memimpin dan melibatkan diri secara berpasukan dalam menyelesaikan pelbagai masalah ummah yang melibatkan pelbagai isu dan bidang khususnya dalam bidang Muamalat melalui gerakkerja, komunikasi dan tatacara pengurusan yang rapi dan efektif.</p></td></tr><tr><td><p>HPP3</p></td><td><p>Mempunyai kehendak yang tinggi untuk mengembangkan tahap keilmuan dan pengembangan kemahiran dalam pelbagai bidang pentadbiran Muamalat dengan berlatarbelakang kan kemahiran ICT yang mampu mengembangkan tahap profesional yang ada.</p></td></tr><tr><td><p>HPP4</p></td><td><p>Memahami dan mengamalkan nilai-nilai positif dalam diri seperti menghayati nilai-nilai agama, beretika tinggi, bersikap profesional dalam menyumbang kepada keperluan masyarakat dan semua pemilik taruh</p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><strong>HASIL PROGRAM (PO)</strong></p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><p>HP1</p></td><td><p>Menganalisis dan mengaplikasi teori-teori asas dalam bidang muamalat. (LO1/PO1: Elemen Pengetahuan)</p></td></tr><tr><td><p>HP2</p></td><td><p>Mengaplikasi kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan pengurusan dalam pelbagai cabang industri. (LO2/PO2: Elemen Kemahiran Teknikal / Praktikal / Psikomotor).</p></td></tr><tr><td><p>HP3</p></td><td><p>Mempamerkan semangat bekerjasama, kebertanggungjawaban dan kemahiran sosial dalam pelbagai situasi. Sedia bekerja secara berkumpulan dalam pelbagai disiplin. (LO3/PO3: Kemahiran dan Tanggungjawab Sosial)</p></td></tr><tr><td><p>HP4</p></td><td><p>Mengamalkan nilai-nilai integriti, etika dan profesional dalam menyumbang kepada masyarakat. (LO4/PO4: Nilai, Sikap dan Profesionalisme)</p></td></tr><tr><td><p>HP5</p></td><td><p>Berkebolehan untuk memimpin, bekerja dalam pasukan dan berkomunikasi secara berkesan dan berhikmah. (LO5/PO5: Kemahiran berkomunikasi, Kepimpinan dan Kerja Berpasukan)</p></td></tr><tr><td><p>HP6</p></td><td><p>Mengenalpasti, menganalisis dan menyelesaikan isu-isu kontemporari dalam bidang muamalat. (LO6/PO6: Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Kemahiran Saintifik)</p></td></tr><tr><td><p>HP7</p></td><td><p>Berkebolehan dalam menguruskan maklumat dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat. (LO7/PO7: Kemahiran Pengurusan Maklumat dan Pembelajaran Sepanjang Hayat)</p></td></tr><tr><td><p>HP8</p></td><td><p>Berupaya mengurus organisasi dan mempunyai minda dan kemahiran keusahawanan (LO8/PO8: Kemahiran Mengurus dan Keusahawanan)</p></td></tr></tbody></table>

CAREER PROSPECTS

<p>Eksekutif Auditor, Eksekutif Pembangunan Perniagaan</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas julai diambil kira;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>STPM</strong><br />Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Band 1.0 dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET)</strong> untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat<strong> <strong>kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira</strong>;</strong></p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MATRIKULASI</strong><br /><strong>Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UA</strong> dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.00;</strong>;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>STAM</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2021 dan 2020.</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)</strong> dengan mendapat <strong>kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira</strong>;</p><p style="text-align: center;">dan</p><p style="text-align: justify;"><strong>Mempunyai kelulusan</strong> Diploma IPTA/ ILKA/ IPTS atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya <strong>oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);</strong></p><p style="text-align: center;">atau</p><p style="text-align: justify;"><strong>Lulus Peperiksaan</strong> STPM tahun 2020 dan sebelumnya <strong>dengan mendapat sekurang-kurangnya</strong> Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;</p><p style="text-align: center;">atau</p><p style="text-align: justify;">Matrikulasi/ Asasi tahun 2020 dan sebelumnya <strong>dengan mendapat sekurang-kurangnya</strong> PNGK 2.00;</p><p style="text-align: center;">atau</p><p style="text-align: justify;">STAM tahun 2019 dan sebelumnya <strong>dengan mendapat sekurang-kurangnya</strong> Tahap Jayyid;</p><p style="text-align: center;">atau</p><p style="text-align: justify;"><strong>Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/ GCE <em>A-Level</em>/ <em>International Baccalaureate Diploma</em>/ <em>Australian Matriculation (AUSMAT)</em> serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA;</strong></p><p style="text-align: center;">dan</p><p style="text-align: justify;">Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Band 1.0 dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021</strong> atau <strong>Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020</strong> mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki&nbsp;<strong>Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)</strong>&nbsp;dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran&nbsp;<strong>Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu</strong>&nbsp;dan lulus dalam mata pelajaran&nbsp;<strong>Sejarah mulai tahun 2013</strong>. Kepujian&nbsp;<strong>Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai&nbsp;</strong>diambil kira;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>STPM</strong><br />Lulus peperiksaan<strong>&nbsp;STPM tahun 2019 dan sebelumnya</strong>&nbsp;dengan mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am</strong>;</p><p style="text-align:center"><strong>ATAU</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MATRIKULASI</strong><br /><strong>Matrikulasi/Asasi tahun 2019 dan sebelumnya&nbsp;</strong>dengan mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>PNGK 2.00</strong>;</p><p style="text-align:center"><strong>ATAU</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>STAM</strong><br /><strong>STAM tahun 2018&nbsp;dan sebelumnya</strong>&nbsp;dengan mendapat sekurang-kurangnya<strong>&nbsp;Tahap Jayyid</strong>;</p><p style="text-align:center"><strong>ATAU</strong></p><p style="text-align:justify">Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level/ International Baccalaureate Diploma/ Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh&nbsp;<strong>Kerajaan Malaysia</strong>&nbsp;dan&nbsp;<strong>diluluskan oleh Senat UA</strong>.</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p><strong>(1)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C+ (NGMP 2.33)</strong> pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Mathematics (M)/ Mathematics (T)/ Perakaunan/ Ekonomi/ Pengajian Perniagaan</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</li><li><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut:<ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus</strong> <strong>(Gred E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Matematik/ Matematik Tambahan </li><li>Bahasa Inggeris</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4)</strong> <strong>Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 2</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Kepujian (Gred C)&nbsp;</strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu&rsquo;asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</li><li>Matematik/ Matematik Tambahan</li><li>Prinsip Perakaunan/ Ekonomi/ Perniagaan</li><li><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> daripada mata pelajaran berikut:<ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari&#39;ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-&lsquo;Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Lulus (Gred E)</strong>&nbsp;pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya<strong> Band 2.0</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 2</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C+ (2.33)</strong> pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Mathematics/ Accounting/ Ekonomi/ Pengurusan Perniagaan/ Financial Accounting/ Management Accounting/ Business and Technology</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</li><li><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut:<ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus</strong> <strong>(Gred E) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Matematik/ Matematik Tambahan </li><li>Bahasa Inggeris</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4)</strong> <strong>Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 2</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1) </strong>Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.70</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C/ 6C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</li><li><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut:<ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari’ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al-Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E/ 8E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Matematik/ Matematik Tambahan </li><li>Bahasa Inggeris</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4)</strong> <strong>Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 2</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1)</strong> Mempunyai kelulusan STPM 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C+ (NGMP 2.33) </strong>dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Mathematics (M)/ Mathematics (T)/ Perakaunan/ Ekonomi/ Pengajian Perniagaan</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</li><li><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut:<ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Matematik/ Matematik Tambahan</li><li>Bahasa Inggeris</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4)</strong> <strong>Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 2</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1)</strong> Mempunyai kelulusan STAM 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat <strong>Jayyid</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</li><li>Matematik/ Matematik Tambahan</li><li>Prinsip Perakaunan/ Ekonomi/ Ekonomi Asas/ Perniagaan/ Perdagangan </li><li><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> daripada mata pelajaran berikut:<ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 2</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p><strong>(1) </strong>Mempunyai kelulusan Matrikulasi/ Asasi 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C+ (2.33) </strong>dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Mathematics/ Accounting/ Ekonomi/ Pengurusan Perniagaan/ Financial Accounting/ Management Accounting/ Business and Technology</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah</li><li><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut:<ul><li>Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya<strong> Lulus (Gred E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Matematik/ Matematik Tambahan</li><li>Bahasa Inggeris</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p><strong>(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau <strong>Band 2</strong> untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(1)</strong> Lulus program Tamhidi Perakaunan dan Muamalat dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.00</strong> dan ke atas</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C </strong>pada peringkat Tamhidi dalam <strong>mana-mana DUA (2) </strong>mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Business Mathematics/Prinsip Perakaunan/Ekonomi/Pengurusan Perniagaan</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(4)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2 (Band 2) </strong>dalam Malaysian University English Test (MUET)</p>
<p><strong>Struktur Yuran bagi Program Sarjana Muda</strong></p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Semester Pertama Sahaja</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pendaftaran</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,110.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kolej Kediaman</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 810.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kemudahan</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 302.50</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Aktiviti Pelajar</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pengajian</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 550.00</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:center">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Bayaran Berulang Setiap Semester</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kolej Kediaman</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 810.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kemudahan</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 302.50</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Aktiviti Pelajar</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pengajian</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 550.00</p></td></tr></tbody></table><p><sup>*</sup> Sekiranya menginap di Kolej Kediaman yang disediakan</p><blockquote><p><em>Catatan: Yuran adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa</em></p></blockquote>
<p>Permohonan adalah terbuka kepada:</p><ul><li><strong>Kategori STPM</strong></li><li><strong>Kategori Matrikulasi / Asasi</strong></li><li><strong>Kategori STAM</strong></li><li><strong>Kategori Diploma UA / Politeknik</strong></li><li><strong>Kelayakan Setaraf</strong><ul><li><strong>A Level</strong></li><li><strong>Inter. Baccalaurate Diploma (IBD)</strong></li><li><strong>STPM (Bukan Tahun Semasa)</strong></li><li><strong>Matikulasi KPM / Asasi (Bukan Tahun Semasa)</strong></li><li><strong>STAM (Bukan Tahun Semasa)</strong></li></ul></li></ul><p>Secara atas talian di laman:&nbsp;<a href="https://online.mohe.gov.my/UPUOnline/login">UPUOnline - Sistem Permohonan Kemasukan Pelajar (mohe.gov.my)</a></p><p>&nbsp;</p><p>Permohonan UPUOnline bagi kemasukan<strong>&nbsp;Sesi Akademik 2023/2024:</strong>&nbsp;<strong>7&nbsp;Februari&nbsp; sehingga 28 Mac 2023</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Sebarang pertanyaan lanjut berhubung permohonan kemasukan boleh berhubung secara langsung melalui e-mel <strong>ug@usim.edu.my</strong> atau telefon <strong>+606 798 8328&nbsp;/&nbsp;+606 798&nbsp;8331</strong></p>
<ol><li style="text-align:justify">Senior High School / Senior Secondary School / other equivalent pre-university examinations from government schools (with the period of at least 11 to 12 years of study from primary to higher secondary); <strong>OR</strong></li><li style="text-align:justify">General Certificates of Education (GCE) &lsquo;A&rsquo; Level / Diploma in related fields or other equivalent pre-university examinations; <strong>OR</strong></li><li style="text-align:justify">Any other certificate that is recognized by the senate of the university as equivalent to the above; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Specific entry requirements based on programmes; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Credit in one (1) Islamic Studies subject at O Level / A Level / equivalent; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Fulfilled English Language Proficiency Requirement; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Fulfilled Arabic Language Proficiency Requirement.</li></ol>
<ol><li>Obtained at least a <strong>Grade B (3.00)</strong> at A-Level/equivalent in the following subjects:<ul><li>Mathematics</li><li>Economics / Business Studies</li></ul></li><li>Diploma candidates obtained at least <strong>CGPA 2.70/4.00</strong></li><li>Must obtain at least <strong>BAND 3.0 (MUET) / IELTS 4.0, TOEFL iBT 30 / equivalent</strong></li></ol>
<ol><li style="text-align:justify">Applicants shall show evidence of proficiency in <strong><u>ENGLISH LANGUAGE*</u></strong> based on the following criteria:<ul><li style="text-align:justify">minimum score in Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 437 (PBT) / equivalent; or</li><li style="text-align:justify">Band 4 in International English Language Testing System (IELTS); or</li><li style="text-align:justify">Band 3&nbsp;in Malaysian University English Test (MUET); or</li><li style="text-align:justify">Common European Framework of Reference (CEFR) equivalence; or</li><li style="text-align:justify">successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in English; or</li><li style="text-align:justify">native speakers of English.<blockquote><p style="text-align:justify">*Higher score is required in certain programme. Please refer to specific entry requirement for each programme.</p></blockquote></li></ul></li><li style="text-align:justify">Applicants shall show evidence of proficiency in <strong>ARABIC LANGUAGE</strong> based on the following criteria:<ul><li style="text-align:justify">Credit in Arabic Language at O-Level/equivalent or A-Level/equivalent</li><li style="text-align:justify">successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in Arabic; or</li><li style="text-align:justify">native speaker of Arabic; or</li><li style="text-align:justify">pass University Arabic Placement Test (UAPT) conducted by the University</li></ul></li></ol>
<p><strong>Fee Structure for Bachelor&#39;s Programme Academic Session 2021/2022</strong></p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>First Semester Only</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Registration Fee</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,100.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Residential College Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Facility&nbsp;Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Student Activity Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Tuition Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 2,750.00</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:center">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Recurring Pay Every Semester</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Residential College Fees<sup>*</sup></p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Facility&nbsp;Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Student Activity Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Tuition Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 2,750.00</p></td></tr></tbody></table><p><sup>*</sup> If staying at the Residential College</p><blockquote><p><em>Note: The fees that stated are subject to change from time to time without prior notice by the University</em></p></blockquote>
<p>International student at Universiti Sains Islam Malaysia (the University) are required to abide by the following health examination requirement:</p><ol><li>International student is strongly advised to ensure that he/she is free from the following diseases* prior to arrival in Malaysia and throughout his/her studies:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuberculosis<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hepatitis B and Hepatitis C<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sexually Transmitted Diseases<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urine Positive for Drugs<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Typhoid<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Malaria<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Japanese Enchapilitis<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avian Flu<br />&nbsp;</li><li>International student is required to complete health examination** at Student Health Clinic at Student Affairs Division Building before being allowed to register and to apply for any immigration document at his/her own cost.</li><li>The University will not process any application for any immigration document if the international student was found to be infected with any disease mentioned in paragraph 1 after the health examination and he/she shall be directed to leave the country as soon as possible at his/her own cost.</li><li>If the international student failed to leave the country, the University reserves the right to surrender him/her to the Malaysian Immigration Department for deportation.</li></ol><p style="margin-left:40px">For further detail on health examination, kindly contact +606 7986121 (8.00 am - 5.00 pm local time, Monday - Friday)</p><p style="margin-left:40px">&nbsp;</p><p style="margin-left:40px">*Based on the Malaysian Immigration Department Circular No. 39<br />**Health examination result for the diseases will be ready after seven (7) working days and the cost shall not exceed RM300.00</p><p>&nbsp;</p>
<p>Kindly visit <strong><a href="https://eug.usim.edu.my" target="_blank">eUG (USIM Undergraduates online application : https://eug.usim.edu.my/)</a></strong>&nbsp;to apply for Undergraduate programmes.</p><p><br /><strong>For any enquiries regarding International admission, please contact :</strong><br />Mrs. Mazlina Mohamed Tamjid&nbsp;(<a href="tel:06-7988137">+606-798 8331</a>) /&nbsp;Mrs. Nurhassikin Maulat Mahmud (<a href="tel:06-7988137">+6</a><a href="tel:06-7978621">06-798&nbsp;8328</a>) or email to ug@usim.edu.my</p><p>&nbsp;</p><p>For information related to&nbsp;<strong>visa and student pass</strong>, please refer&nbsp;<a href="https://alamiyyah.usim.edu.my">USIM &#39;Alamiyyah (International Office)</a><strong>&nbsp;</strong>at&nbsp;<a href="mailto:visa@usim.edu.my?subject=Visa%20%26%20Student%20Pass%20for%20New%20Student%20Applicant">visa@usim.edu.my</a></p>

Contact Us

<p><strong>Centre for Academic Management</strong><br />Division of Undergraduate Studies<br />Chancellory Building<br />Universiti Sains Islam Malaysia<br />Bandar Baru Nilai, 71800,&nbsp; Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA<br /><br />Phone: +606 798 8331 / +606 798 8328<br />Email: ug@usim.edu.my / study@usim.edu.my</p>

Related Information

<ul><li><a href="http://www.usim.edu.my/newusim/campus-life/facilities/teaching-and-learning/">Campus Facilities</a></li><li><a href="http://www.usim.edu.my/newusim/campus-life/student-support/career-development/">Student Support</a></li><li><a href="http://alamiyyah.usim.edu.my/en/2016-05-28-03-11-36/visarequirement1" target="_blank">Visa</a></li></ul>