19th SEPTEMBER 2019 – CSR VISIT USIM ‘ALAMIYYAH TO SEREMBAN & PUTRAJAYA HOSPITAL