Bachelor of Education (Islamic Education) with Honours

PROGRAM DETAILS

Programme Code: UQ6145001
Medium of instructions: English and Arabic
* This programme is not available for international students

<p style="text-align: justify;"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas julai diambil kira;</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>STPM</strong><br />Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh&nbsp;<strong>sah laku (5 tahun)</strong>&nbsp;iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>STAM</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh&nbsp;<strong>sah laku (5 tahun)</strong>&nbsp;iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>DIPLOMA</strong><br />Mempunyai kelulusan Diploma IPTA / ILKA / IPTS atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Tahap 1 (Band 1)</strong>&nbsp;dalam&nbsp;<strong>Malaysia University English Test (MUET)</strong>&nbsp;mengikut tempoh&nbsp;<strong>sah laku (5 tahun)</strong>&nbsp;iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SPM</strong><br />Memiliki&nbsp;<strong>Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)</strong>&nbsp;dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran&nbsp;<strong>Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu</strong>&nbsp;dan lulus dalam mata pelajaran&nbsp;<strong>Sejarah mulai tahun 2013</strong>. Kepujian&nbsp;<strong>Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai&nbsp;</strong>diambil kira;</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>STPM</strong><br />Lulus peperiksaan<strong>&nbsp;STPM tahun 2019 dan sebelumnya</strong>&nbsp;dengan mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am</strong>;</p><p style="text-align: center;"><strong>ATAU</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>MATRIKULASI</strong><br /><strong>Matrikulasi/Asasi tahun 2019 dan sebelumnya&nbsp;</strong>dengan mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>PNGK 2.00</strong>;</p><p style="text-align: center;"><strong>ATAU</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>STAM</strong><br /><strong>STAM tahun 2018&nbsp;dan sebelumnya</strong>&nbsp;dengan mendapat sekurang-kurangnya<strong>&nbsp;Tahap Jayyid</strong>;</p><p style="text-align: center;"><strong>ATAU</strong></p><p style="text-align: justify;">Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level/ International Baccalaureate Diploma/ Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh&nbsp;<strong>Kerajaan Malaysia</strong>&nbsp;dan&nbsp;<strong>diluluskan oleh Senat UA</strong>.</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Tahap 1 (Band 1)</strong>&nbsp;dalam&nbsp;<strong>Malaysia University English Test (MUET)</strong>&nbsp;mengikut tempoh&nbsp;<strong>sah laku (5 tahun)</strong>&nbsp;iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>(1) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C (NGMP 2.00) </strong>pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Bahasa Arab</li><li style="text-align:justify">Syariah / Usuluddin</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align:justify"><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align:justify">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Mathematics</li><li style="text-align:justify">Bahasa Inggeris</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(4)</strong> Calon hendaklah berumur <strong>tidak melebihi 30 tahun</strong> semasa mengemukakan permohonan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(5) </strong>Calon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(6)</strong> Calon <strong>tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal</strong></p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(7)</strong> Lulus ujian<strong> MEdSI</strong> dan melepasi tahap minimum Ujian MEdSI, lulus Ujian Khas dan temuduga yang ditetapkan.</p><p style="text-align:justify"> </p><p style="text-align:justify"><strong>*Catatan:</strong><br />Untuk makluman, program ini merupakan program Sarjana Muda Pendidikan yang tiada jaminan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) selepas tamat pengajian kelak.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(1) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align: justify;"><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align: justify;">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Mathematics</li><li style="text-align: justify;">Bahasa Inggeris</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(3)</strong> Calon hendaklah berumur <strong>tidak melebihi 30 tahun</strong> semasa mengemukakan permohonan</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(4) </strong>Calon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(5)</strong> Calon <strong>tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(6)</strong> Lulus ujian<strong> MEdSI</strong> dan melepasi tahap minimum Ujian MEdSI, lulus Ujian Khas dan temuduga yang ditetapkan.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>*Catatan:</strong><br />Untuk makluman, program ini merupakan program Sarjana Muda Pendidikan yang tiada jaminan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) selepas tamat pengajian kelak.</p>
<p style="text-align: justify;">(1) Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70</p><p style="text-align: center;">dan</p><p style="text-align: justify;">(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C / 6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align: justify;">Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut: <ul><li style="text-align: justify;">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align: center;">dan</p><p style="text-align: justify;">(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E / 8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Mathematics</li><li style="text-align: justify;">Bahasa Inggeris</li></ul><p style="text-align: center;">dan</p><p style="text-align: justify;">(4) Calon hendaklah berumur tidak melebihi 30 tahun semasa mengemukakan permohonan</p><p style="text-align: center;">dan</p><p style="text-align: justify;">(5) Calon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka</p><p style="text-align: center;">dan</p><p style="text-align: justify;">(6) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal</p><p style="text-align: center;">dan</p><p style="text-align: justify;">(7) Lulus ujian MEdSI dan melepasi tahap minimum Ujian MEdSI, lulus Ujian Khas dan temuduga yang ditetapkan</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">*Catatan:<br />Untuk makluman, program ini merupakan program Sarjana Muda Pendidikan yang tiada jaminan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) selepas tamat pengajian kelak.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(1)&nbsp;</strong>Mempunyai kelulusan STPM 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Gred C (NGMP 2.00)&nbsp;</strong>dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Bahasa Arab</li><li style="text-align: justify;">Syariah / Usuluddin</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(2)&nbsp;</strong>Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Kepujian (Gred C / 6C)&nbsp;</strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-&lsquo;Arabiah al-Mu&rsquo;asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align: justify;"><strong>Mana-mana</strong>&nbsp;<strong>DUA (2)</strong>&nbsp;mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align: justify;">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran/Maharat Al-Quran / Usul al-Din/Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-&lsquo;Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(3)&nbsp;</strong>Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Lulus (Gred E / 8E)&nbsp;</strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Mathematics</li><li style="text-align: justify;">Bahasa Inggeris</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(4)</strong>&nbsp;Calon hendaklah berumur&nbsp;<strong>tidak melebihi 30 tahun</strong>&nbsp;semasa mengemukakan permohonan</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(5)&nbsp;</strong>Calon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(6)</strong>&nbsp;Calon&nbsp;<strong>tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(7)</strong>&nbsp;Lulus ujian<strong>&nbsp;MEdSI</strong>&nbsp;dan melepasi tahap minimum Ujian MEdSI, lulus Ujian Khas dan temuduga yang ditetapkan.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>*Catatan:</strong><br />Untuk makluman, program ini merupakan program Sarjana Muda Pendidikan yang tiada jaminan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) selepas tamat pengajian kelak.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(1) </strong>Mempunyai kelulusan STAM 2018 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat <strong>Jayyid</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C / 6C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align: justify;"><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align: justify;">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E / 8E) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Mathematics</li><li style="text-align: justify;">Bahasa Inggeris</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(4)</strong> Calon hendaklah berumur <strong>tidak melebihi 30 tahun</strong> semasa mengemukakan permohonan</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(5) </strong>Calon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(6)</strong> Calon <strong>tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(7)</strong> Lulus ujian<strong> MEdSI</strong> dan melepasi tahap minimum Ujian MEdSI, lulus Ujian Khas dan temuduga yang ditetapkan.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>*Catatan:</strong><br />Untuk makluman, program ini merupakan program Sarjana Muda Pendidikan yang tiada jaminan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) selepas tamat pengajian kelak.</p>
<p><strong>Struktur Yuran bagi Program Sarjana Muda Sesi Akademik 2021/2022</strong></p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Semester Pertama Sahaja</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pendaftaran</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,100.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kolej Kediaman</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 810.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kemudahan</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 302.50</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Aktiviti Pelajar</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pengajian</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 550.00</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:center">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Bayaran Berulang Setiap Semester</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kolej Kediaman</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 810.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kemudahan</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 302.50</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Aktiviti Pelajar</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pengajian</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 550.00</p></td></tr></tbody></table><p><sup>*</sup> Sekiranya menginap di Kolej Kediaman yang disediakan</p><blockquote><p><em>Catatan: Yuran adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa</em></p></blockquote>
<p>Permohonan adalah terbuka kepada:</p><ul><li><strong>Kategori STPM</strong></li><li><strong>Kategori Matrikulasi / Asasi</strong></li><li><strong>Kategori STAM</strong></li><li><strong>Kategori Diploma UA / Politeknik</strong></li><li><strong>Kelayakan Setaraf</strong><ul><li><strong>A Level</strong></li><li><strong>Inter. Baccalaurate Diploma (IBD)</strong></li><li><strong>STPM (Bukan Tahun Semasa)</strong></li><li><strong>Matikulasi KPM / Asasi (Bukan Tahun Semasa)</strong></li><li><strong>STAM (Bukan Tahun Semasa)</strong></li></ul></li></ul><p>Secara atas talian di laman:&nbsp;<a href="https://online.mohe.gov.my/UPUOnline/login">UPUOnline - Sistem Permohonan Kemasukan Pelajar (mohe.gov.my)</a></p><p>&nbsp;</p><p>Permohonan UPUOnline bagi kemasukan<strong>&nbsp;Sesi Akademik 2021/2022:</strong>&nbsp;<strong>4 Januari &nbsp;sehingga 31 Mac 2021</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Sebarang pertanyaan lanjut berhubung permohonan kemasukan boleh berhubung secara langsung melalui e-mel <strong>ug@usim.edu.my</strong> atau telefon&nbsp;<strong>+606 797 8621 / +606 798 8137</strong></p>

Contact Us

<p><strong>Centre for Marketing and Student Admissions</strong><br />Level 1, Chancellory Building<br />Universiti Sains Islam Malaysia<br />Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai<br />Negeri Sembilan, MALAYSIA<br /><br />Phone: +606 798 8163 / +606 798 6002 /&nbsp;+606 798 8055<br />Email: study@usim.edu.my</p>

Related Information

<ul><li><a href="http://www.usim.edu.my/newusim/campus-life/facilities/teaching-and-learning/">Campus Facilities</a></li><li><a href="http://www.usim.edu.my/newusim/campus-life/student-support/career-development/">Student Support</a></li><li><a href="http://alamiyyah.usim.edu.my/en/2016-05-28-03-11-36/visarequirement1" target="_blank">Visa</a></li></ul>