Bachelor of Accounting with Honours

PROGRAM DETAILS

Programme Code: UQ6344001
Medium of instructions: English and Arabic
Duration of Studies:
- Full Time: 4 years (8 semesters)

<p>The Bachelor of Accounting with Honours programme is offered in line with the development of USIM and the faculty. The number of accounting graduates is still small and the percentage of bumiputras in this area is low. This programme, therefore, could contribute in alleviating the shortages and meeting the need of public and private sectors. This programme offers an integrated programme that could meets the need of the market.</p><p><strong>HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP/PEO)</strong></p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:67px"><p style="text-align:center">HPP1</p></td><td style="width:570px"><ul><li>Mampu mensintesis isu-isu kontemporari berkaitan dengan perakaunan dengan mengintegrasi ilmu Naqli dan Aqli bagi menjana perkhidmatan yang berkualiti.</li></ul></td></tr><tr><td style="width:67px"><p style="text-align:center">HPP2</p></td><td style="width:570px"><ul><li>Berkelayakan memimpin dan melibatkan diri secara berpasukan dalam menyelesaikan isu dalam bidang perakaunan melalui gerakkerja, komunikasi dan tatacara perakaunan yang rapi dan efektif.</li></ul></td></tr><tr><td style="width:67px"><p style="text-align:center">HPP3</p></td><td style="width:570px"><ul><li>Mampu mempamerkan kemahiran keusahawanan dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan kerjaya yang berjaya seiring dengan perkembangan ICT.</li></ul></td></tr><tr><td style="width:67px"><p style="text-align:center">HPP4</p></td><td style="width:570px"><ul><li>Mengamalkan nilai-nilai integriti, etika dan profesional dalam menyumbang kepada keperluan masyarakat.</li></ul></td></tr></tbody></table><p><br /><strong>HASIL PROGRAM (PO)</strong></p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:606px"><tbody><tr><td style="width:64px"><p style="text-align:center">HP1</p></td><td style="width:542px"><ul><li>Menganalisis dan mengaplikasi teori-teori asas dalam bidang perakaunan (LO1/PO1: Elemen Pengetahuan)</li></ul></td></tr><tr><td style="width:64px"><p style="text-align:center">HP2</p></td><td style="width:542px"><ul><li>Mengaplikasi kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan perakaunan (LO2/PO2: Elemen Kemahiran Teknikal/ Praktikal/ Psikomotor)</li></ul></td></tr><tr><td style="width:64px"><p style="text-align:center">HP3</p></td><td style="width:542px"><ul><li>Mempamerkan semangat bekerjasama, kebertanggungjawaban dan kemahiran sosial dalam pelbagai situasi (LO3/PO3: Kemahiran dan Tanggungjawab Sosial)</li></ul></td></tr><tr><td style="width:64px"><p style="text-align:center">HP4</p></td><td style="width:542px"><ul><li>Mengamalkan nilai-nilai integriti, etika dan profesional dalam menyumbang kepada masyarakat (LO4/PO4: Nilai, Sikap dan Profesionalisme)</li></ul></td></tr><tr><td style="width:64px"><p style="text-align:center">HP5</p></td><td style="width:542px"><ul><li>Berkebolehan untuk memimpin, bekerja dalam pasukan dan berkomunikasi secara berkesan dan berhikmah (LO5/PO5: Kemahiran Komunikasi, Kepimpinan dan Kerja Berpasukan)</li></ul></td></tr><tr><td style="width:64px"><p style="text-align:center">HP6</p></td><td style="width:542px"><ul><li>Mengenalpasti, menganalisis dan menyelesaikan isu-isu kontemporari berkaitan bidang perakaunan (LO6/PO6: Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Kemahiran Saintifik)</li></ul></td></tr><tr><td style="width:64px"><p style="text-align:center">HP7</p></td><td style="width:542px"><ul><li>Berkebolehan menguruskan maklumat dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat (LO7/PO7: Kemahiran Pengurusan Maklumat dan Pembelajaran Sepanjang Hayat)</li></ul></td></tr><tr><td style="width:64px"><p style="text-align:center">HP8</p></td><td style="width:542px"><ul><li>Berupaya mengurus organisasi dan mempunyai minda dan kemahiran keusahawanan (LO8/PO8: Kemahiran Mengurus dan Keusahawanan)</li></ul></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p>

CAREER PROSPECTS

<p>Auditor, Account Executive, Tax Consultant, IT Advisor, Account Officer, Academician</p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas julai diambil kira;</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>STPM</strong><br />Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh&nbsp;<strong>sah laku (5 tahun)</strong>&nbsp;iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>STAM</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh&nbsp;<strong>sah laku (5 tahun)</strong>&nbsp;iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>MATRIKULASI</strong><br />Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Tahap 1 (Band 1)</strong>&nbsp;dalam&nbsp;<strong>Malaysia University English Test (MUET)</strong>&nbsp;mengikut tempoh&nbsp;<strong>sah laku (5 tahun)</strong>&nbsp;iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SPM</strong><br />Memiliki&nbsp;<strong>Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)</strong>&nbsp;dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran&nbsp;<strong>Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu</strong>&nbsp;dan lulus dalam mata pelajaran&nbsp;<strong>Sejarah mulai tahun 2013</strong>. Kepujian&nbsp;<strong>Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai&nbsp;</strong>diambil kira;</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>STPM</strong><br />Lulus peperiksaan<strong>&nbsp;STPM tahun 2019 dan sebelumnya</strong>&nbsp;dengan mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am</strong>;</p><p style="text-align: center;"><strong>ATAU</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>MATRIKULASI</strong><br /><strong>Matrikulasi/Asasi tahun 2019 dan sebelumnya&nbsp;</strong>dengan mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>PNGK 2.00</strong>;</p><p style="text-align: center;"><strong>ATAU</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>STAM</strong><br /><strong>STAM tahun 2018&nbsp;dan sebelumnya</strong>&nbsp;dengan mendapat sekurang-kurangnya<strong>&nbsp;Tahap Jayyid</strong>;</p><p style="text-align: center;"><strong>ATAU</strong></p><p style="text-align: justify;">Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level/ International Baccalaureate Diploma/ Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh&nbsp;<strong>Kerajaan Malaysia</strong>&nbsp;dan&nbsp;<strong>diluluskan oleh Senat UA</strong>.</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Tahap 1 (Band 1)</strong>&nbsp;dalam&nbsp;<strong>Malaysia University English Test (MUET)</strong>&nbsp;mengikut tempoh&nbsp;<strong>sah laku (5 tahun)</strong>&nbsp;iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>DIPLOMA</strong><br />Mempunyai kelulusan Diploma IPTA / ILKA / IPTS atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Tahap 1 (Band 1)</strong>&nbsp;dalam&nbsp;<strong>Malaysia University English Test (MUET)</strong>&nbsp;mengikut tempoh&nbsp;<strong>sah laku (5 tahun)</strong>&nbsp;iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>(1)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred B (NGMP 3.00)</strong> pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Perakaunan</li><li style="text-align:justify">Mathematics (M) / Mathematics (T) / Ekonomi / Pengajian Perniagaan</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya<strong> Kepujian</strong> <strong>(Gred C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align:justify">Mathematics / Additional Mathematics</li><li style="text-align:justify"><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2) </strong>daripada mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align:justify">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(4)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2</strong> <strong>(Band 2) </strong>dalam<strong> </strong>Malaysian University English Test (MUET)</p>
<p style="text-align:justify"><strong>(1)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C+</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align:justify">Mathematics / Additional Mathematics</li><li style="text-align:justify"><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2) </strong>daripada mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align:justify">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(4)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2</strong> <strong>(Band 2) </strong>dalam<strong> </strong>Malaysian University English Test (MUET)</p>
<p style="text-align:justify">(1) Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred B (3.00)</strong> pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Accounting / Accountant in Business / Financial Accounting / Management Accounting</li><li style="text-align:justify">Mathematics / Ekonomi / Pengurusan Perniagaan</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify">(2) Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: </p><ul><li style="text-align:justify">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align:justify">Mathematics / Additional Mathematics</li><li style="text-align:justify"><strong>Mana-mana DUA (2)</strong> daripada mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align:justify">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify">(3) Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify">(4) Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2 (Band 2)</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(1) </strong>Memiliki Diploma dalam bidang <strong>Perakaunan dan Percukaian</strong> dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 3.00</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C / 6C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align: justify;">Mathematics / Additional Mathematics</li><li style="text-align: justify;"><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2) </strong>daripada mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align: justify;">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E / 8E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(4)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2</strong> <strong>(Band 2) </strong>dalam<strong> </strong>Malaysian University English Test (MUET)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(1)</strong> Mempunyai kelulusan STPM 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred B (NGMP 3.00)</strong> dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Perakaunan</li><li style="text-align: justify;">Mathematics (M) / Mathematics (T) / Ekonomi / Pengajian Perniagaan</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya<strong> Kepujian</strong> <strong>(Gred C / 6C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align: justify;">Mathematics / Additional Mathematics</li><li style="text-align: justify;"><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2) </strong>daripada mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align: justify;">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E / 8E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(4)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2</strong> <strong>(Band 2) </strong>dalam<strong> </strong>Malaysian University English Test (MUET)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(1)</strong> Mempunyai kelulusan STAM 2018 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat <strong>Jayyid</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C+</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C / 6C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align: justify;">Mathematics / Additional Mathematics</li><li style="text-align: justify;"><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2) </strong>daripada mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align: justify;">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(4) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E / 8E) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(5)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2</strong> <strong>(Band 2) </strong>dalam<strong> </strong>Malaysian University English Test (MUET)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(1) </strong>Mempunyai kelulusan Matrikulasi / Asasi 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred B (3.00) </strong>dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Accounting / Accountant in Business / Financial Accounting / Management Accounting</li><li style="text-align: justify;">Mathematics / Ekonomi / Pengurusan Perniagaan</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C / 6C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align: justify;">Mathematics / Additional Mathematics</li><li style="text-align: justify;"><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2) </strong>daripada mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align: justify;">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus</strong> <strong>(Gred E / 8E) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(4)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2</strong> <strong>(Band 2) </strong>dalam<strong> </strong>Malaysian University English Test (MUET)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(1)</strong> Lulus program Tamhidi Perakaunan dan Muamalat dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.50</strong> dan ke atas</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred B</strong> pada peringkat Tamhidi dalam matapelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Prinsip Perakaunan</li><li style="text-align: justify;">Business Mathematics/Ekonomi/Pengurusan Perniagaan</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C)&nbsp;</strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Mathematics</li><li style="text-align: justify;">Bahasa Inggeris</li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(4)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2 (Band 2) </strong>dalam Malaysian University English Test (MUET)</p>
<p><strong>Struktur Yuran bagi Program Sarjana Muda Sesi Akademik 2021/2022</strong></p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Semester Pertama Sahaja</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pendaftaran</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,100.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kolej Kediaman</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 810.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kemudahan</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 302.50</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Aktiviti Pelajar</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pengajian</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 550.00</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:center">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Bayaran Berulang Setiap Semester</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kolej Kediaman</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 810.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kemudahan</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 302.50</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Aktiviti Pelajar</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pengajian</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 550.00</p></td></tr></tbody></table><p><sup>*</sup> Sekiranya menginap di Kolej Kediaman yang disediakan</p><blockquote><p><em>Catatan: Yuran adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa</em></p></blockquote>
<p>Permohonan adalah terbuka kepada:</p><ul><li><strong>Kategori STPM</strong></li><li><strong>Kategori Matrikulasi / Asasi</strong></li><li><strong>Kategori STAM</strong></li><li><strong>Kategori Diploma UA / Politeknik</strong></li><li><strong>Kelayakan Setaraf</strong><ul><li><strong>A Level</strong></li><li><strong>Inter. Baccalaurate Diploma (IBD)</strong></li><li><strong>STPM (Bukan Tahun Semasa)</strong></li><li><strong>Matikulasi KPM / Asasi (Bukan Tahun Semasa)</strong></li><li><strong>STAM (Bukan Tahun Semasa)</strong></li></ul></li></ul><p>Secara atas talian di laman:&nbsp;<a href="https://online.mohe.gov.my/UPUOnline/login">UPUOnline - Sistem Permohonan Kemasukan Pelajar (mohe.gov.my)</a></p><p>&nbsp;</p><p>Permohonan UPUOnline bagi kemasukan<strong>&nbsp;Sesi Akademik 2021/2022:</strong>&nbsp;<strong>4 Januari &nbsp;sehingga 31 Mac 2021</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Sebarang pertanyaan lanjut berhubung permohonan kemasukan boleh berhubung secara langsung melalui e-mel <strong>ug@usim.edu.my</strong> atau telefon&nbsp;<strong>+606 797 8621 / +606 798 8137</strong></p>
<ol><li style="text-align:justify">Senior High School / Senior Secondary School / other equivalent pre-university examinations from government schools (with the period of at least 11 to 12 years of study from primary to higher secondary); <strong>OR</strong></li><li style="text-align:justify">General Certificates of Education (GCE) &lsquo;A&rsquo; Level / Diploma in related fields or other equivalent pre-university examinations; <strong>OR</strong></li><li style="text-align:justify">Any other certificate that is recognized by the senate of the university as equivalent to the above; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Specific entry requirements based on programmes; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Credit in one (1) Islamic Studies subject at O Level / A Level / equivalent; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Fulfilled English Language Proficiency Requirement; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Fulfilled Arabic Language Proficiency Requirement.</li></ol>
<ol><li>Obtained at least a <strong>Grade B (3.00) </strong>at A-Level/equivalent in the following subjects:<ul><li>Mathematics</li><li>Economics / Business Studies</li></ul></li><li>Obtained at least a Grade B (3.00) at A-Level/equivalent in the following subjects:<ul><li>Accounting</li></ul></li><li>Diploma candidates obtained at least CGPA 3.00/4.00.</li><li>Must obtain at least <strong>BAND 3 (MUET) / equivalent</strong></li></ol>
<ol><li style="text-align:justify">Applicants shall show evidence of proficiency in <strong><u>ENGLISH LANGUAGE*</u></strong> based on the following criteria:<ul><li style="text-align:justify">minimum score in Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 437 (PBT) / equivalent; or</li><li style="text-align:justify">Band 4 in International English Language Testing System (IELTS); or</li><li style="text-align:justify">Band 2 in Malaysian University English Test (MUET); or</li><li style="text-align:justify">Common European Framework of Reference (CEFR) equivalence; or</li><li style="text-align:justify">successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in English; or</li><li style="text-align:justify">native speakers of English.<blockquote><p style="text-align:justify">*Higher score is required in certain programme. Please refer to specific entry requirement for each programme.</p></blockquote></li></ul></li><li style="text-align:justify">Applicants shall show evidence of proficiency in <strong>ARABIC LANGUAGE</strong> based on the following criteria:<ul><li style="text-align:justify">Credit in Arabic Language at O-Level/equivalent or A-Level/equivalent</li><li style="text-align:justify">successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in Arabic; or</li><li style="text-align:justify">native speaker of Arabic; or</li><li style="text-align:justify">pass University Arabic Placement Test (UAPT) conducted by the University</li></ul></li></ol>
<p><strong>Fee Structure for Bachelor&#39;s Programme Academic Session 2021/2022</strong></p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>First Semester Only</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Registration Fee</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,100.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Residential College Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Facility&nbsp;Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Student Activity Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Tuition Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 2,750.00</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:center">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Recurring Pay Every Semester</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Residential College Fees<sup>*</sup></p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Facility&nbsp;Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Student Activity Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Tuition Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 2,750.00</p></td></tr></tbody></table><p><sup>*</sup> If staying at the Residential College</p><blockquote><p><em>Note: The fees that stated are subject to change from time to time without prior notice by the University</em></p></blockquote>
<p>International student at Universiti Sains Islam Malaysia (the University) are required to abide by the following health examination requirement:</p><ol><li>International student is strongly advised to ensure that he/she is free from the following diseases* prior to arrival in Malaysia and throughout his/her studies:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuberculosis<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hepatitis B and Hepatitis C<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sexually Transmitted Diseases<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urine Positive for Drugs<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Typhoid<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Malaria<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Japanese Enchapilitis<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avian Flu<br />&nbsp;</li><li>International student is required to complete health examination** at Student Health Clinic at Student Affairs Division Building before being allowed to register and to apply for any immigration document at his/her own cost.</li><li>The University will not process any application for any immigration document if the international student was found to be infected with any disease mentioned in paragraph 1 after the health examination and he/she shall be directed to leave the country as soon as possible at his/her own cost.</li><li>If the international student failed to leave the country, the University reserves the right to surrender him/her to the Malaysian Immigration Department for deportation.</li></ol><p style="margin-left:40px">For further detail on health examination, kindly contact +606 7986121 (8.00 am - 5.00 pm local time, Monday - Friday)</p><p style="margin-left:40px">&nbsp;</p><p style="margin-left:40px">*Based on the Malaysian Immigration Department Circular No. 39<br />**Health examination result for the diseases will be ready after seven (7) working days and the cost shall not exceed RM300.00</p><p>&nbsp;</p>
<p>Kindly visit&nbsp;<strong><a href="https://eug.usim.edu.my" target="_blank">eUG (USIM Undergraduates online application)</a></strong>&nbsp;to apply for Undergraduate programmes.</p><p><strong>Kindly complete the documents required :</strong></p><ol><li>Complete application form. (download here)</li><li>1 copy of recent passport photograph.</li><li>Certified true copy of &#39;O&#39; Level/equivalent certificate.</li><li>Certified true copy of &#39;O&#39; Level/equivalent transcript.</li><li>Certified true copy of &#39;A&#39; Level/Matriculation/Diploma certificate.</li><li>Certified true copy of &#39;A&#39; Level/Matriculation/Diploma transcript.</li><li>Certified true copy of English translation certificate/transcript.<br />(kindly translate all the certificate/trancript if the certificate/transcript is not written in english)</li><li>Financial Afidavit/Bank Statement/Letter of scholarship</li><li>Proof of processing fee payment (USD30)<br />(application will only be process if the payment is receive by USIM)</li></ol><p>Kindly submit all the completed documents (no.1-9) to :</p><p><strong>Centre for Marketing and Student Admissions</strong><br />Level 1, Chancellory Building<br />Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)<br />Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA<br />E-mail :&nbsp;<a href="mailto:ug@usim.edu.my?subject=Supporting%20Documents%20%7C%20Undergraduate%20Application%20for%20International%20Student">ug@usim.edu.my</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Details of processing fee (USD30 payment) :</strong><br />Payee : Bendahari Universiti Sains Islam Malaysia<br />Account No : 05058010021488<br />Swift Code : BIMBMYKL</p><p><br /><strong>For any enquiries regarding International admission, please contact :</strong><br />Ms. Noorfazira Zainol Rashid (<a href="tel:06-7988137">06-798 8</a><a href="Tel:067988162">162</a>) /&nbsp;Ms. Azlinda Abd Aziz ((<a href="tel:06-7978621">06-797 862</a><a href="Tel:067978626">6</a>)</p><p>For information related to&nbsp;<strong>visa and student pass</strong>, please refer&nbsp;<a href="https://alamiyyah.usim.edu.my">USIM &#39;Alamiyyah (International Office)</a><strong>&nbsp;</strong>at&nbsp;<a href="mailto:visa@usim.edu.my?subject=Visa%20%26%20Student%20Pass%20for%20New%20Student%20Applicant">visa@usim.edu.my</a></p>

Contact Us

<p><strong>Centre for Marketing and Student Admissions</strong><br />Level 1, Chancellory Building<br />Universiti Sains Islam Malaysia<br />Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai<br />Negeri Sembilan, MALAYSIA<br /><br />Phone: +606 798 8163 / +606 798 6002 /&nbsp;+606 798 8055<br />Email: study@usim.edu.my</p>

Testimonial


<p style="text-align:justify">The integration of Naqli and Aqli knowledge at USIM makes me more knowledgeable and gives me more insights into the concept of syariah-compliant in finance and economy. This would help me to further advance the understanding and application of Islamic finance and economy not only in Malaysia but to the world as a whole.&rdquo;</p>
IQMAL HISHAM (Alumni)
Education:
  • Bachelor of Accounting with Honours

Related Information

<ul><li><a href="http://www.usim.edu.my/newusim/campus-life/facilities/teaching-and-learning/">Campus Facilities</a></li><li><a href="http://www.usim.edu.my/newusim/campus-life/student-support/career-development/">Student Support</a></li><li><a href="http://alamiyyah.usim.edu.my/en/2016-05-28-03-11-36/visarequirement1" target="_blank">Visa</a></li></ul>